WYMAGANIA STAWIANE LĄDOWISKOM

Krzysztof Jagielski
21.05.2015

Zgodnie z zawartymi definicjami w Ustawie Prawo Lotnicze miejsca lądowań podzielono na:


- lotnisko to wpisany do rejestru lotnisk, wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym.


- lądowisko to ujęty w ewidencji lądowisk, wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych. Nie ma w jego granicach umiejscowionych obiektów i urządzeń budowlanych związanych z obsługą ruchu statków powietrznych i działalnością lotniska.
Szczegółowe zasady funkcjonowania lądowisk szczegółowo zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r.[13].(wydane w oparciu o Ustawę Prawo Lotnicze).


- „inne miejsce poza lotniskami wpisanymi do rejestru lotnisk.” I tak Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w rozporządzeniu z dnia 22 sierpnia 2003 r. [14]. (zmodyfikowane osobnym rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2005 r.[15]), określił w oparciu o ustawę Prawo Lotnicze, wytyczne dla innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, innych niż lotniska i lądowiska wpisane do rejestru lotnisk i lądowisk, a będące wydzielonym obszarem na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, na której mogą być wykonywane starty i lądowania (zwanych dalej obszarem). Takie miejsca to obszary przyszpitalne, obszary wyznaczone w górach przez ratownicze służby górskie, czy obszary przygotowane na terenie działania poszczególnych Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR).


Rozporządzenia te zwracają uwagę na konieczność sporządzenia instrukcji dotyczącej startów i lądowań na obszarze przystosowanym do lądowań. Zwrócono tam również uwagę na szczegóły, jakie instrukcja ta powinna zawierać (§4 i 6)a Instrukcję taką sporządza zarządzający obszarem (użytkownik). W treści takiej instrukcji muszą być zawarte m. in. informacje takie jak: współrzędne geograficzne miejsca lądowania, ważne szczegóły dotyczące wzniesienia nad poziom morza, umiejscowienia różnych przeszkód terenowych wokół miejsca lądowania, rodzaju nawierzchni przeznaczonej do lądowania czy też umiejscowienie najbliższych placówek medycznych, policji, straży pożarnej i możliwości łączności z nimi.
Takie obszary przystosowane do lądowania wymagają wcześniejszych uzgodnień prawnego dysponenta danego terenu i uzgodnienia użytkowania obszaru z właściwym terytorialnie organem administracji samorządowej.

Dariusz Obojski

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie