Ochotnicza Straż Pożarna

Marek Szydełko
21.05.2015

ORGANIZACJA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. - „Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony p.poż., propagowania i realizacji zadań statutowych.

OSP działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd) komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

Członkami OSP mogą być:

 • -  osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
 • -  małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,                     
 • -  osoby prawne.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Członkowie OSP dzielą się na:

 • - czynnych
 • - wspierających
 • - młodzieżowych drużyn pożarniczych,       
 • - honorowych.

      
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.

Członkiem młodzieżowej drożyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 • - uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,
 • - korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 • - wybierać i być wybierani do władz OSP
 • - wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP
 • - korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 • - uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 • - używać munduru i odznak,

Do obowiązków członka czynnego należy:

 • - aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
 • - przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
 • - podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 • - dbać o mienie OSP,
 • - regularnie opłacać składki członkowskie.

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

Członkowstwo ustaje na skutek:

 • - dobrowolnego wystąpienia z OSP,
 • - wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,
 • - skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej  1 roku,
 • - likwidacji OSP
 • - śmierci,  
 • - likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Władzami OSP są:

 • - walne zebranie - najwyższa władza OSP,             
 • - zarząd - 5 do 9 członków wybranych przez walne zebranie,
 • - komisja rewizyjna - 3 członków wybranych przez walne zebranie.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 • - podejmowanie uchwal o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 • - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 • - uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 • - ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 • - podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu,
 • - rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków,
 • - podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 • - podejmowanie uchwał w prawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,
 • - podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 • - wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz ZOSP RP.

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

Do zadań zarządu należy:

 • - reprezentowanie interesów OSP,
 • - realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 • - zwoływanie walnego zebrania,
 • - zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
 • - niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
 • - informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP,
 • - udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 • - opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonaniu,
 • - przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 • - przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 • - organizowanie MDP i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 • - rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 • - wykonywanie innych zadań nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-taktyczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

 • - wnioskowanie do zarządu o wyznaczenie członków do wykonania zadań operacyjno - technicznych,
 • - organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych
 • - czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 • - kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 • - kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych,
 • - dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 • - opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony p.poż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 • - przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 • - składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 • - przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 • - wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.