Ratownictwo wodne

Mariusz Siwko
21.05.2015

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku.

WOPR jest członkiem International Life Saving międzynarodowej organizacji zrzeszającej ratowników.

Działalność WOPR jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Stopnie w WOPR
Ratownik WOPR na plaży w Dziwnówku, 2006

W WOPR obowiązują następujące stopnie ratownicze i instruktorskie oraz związane z nimi uprawnienia (po reformie w 2009):

Ochotnicze

 • Młodszy Ratownik WOPR – uprawniony jest od 12 roku życia do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, pod nadzorem ratownika zawodowego. Nie uprawnia do pracy w charakterze zarobkowym.
 • Ratownik WOPR – uprawniony jest od 16 roku życia do pracy na kąpieliskach, pływalniach otwartych i krytych, podczas imprez na wodach, koloniach i obozach młodzieżowych, pod nadzorem ratownika starszego stopniem. Uprawniony do prowadzenia szkoleń podstawowych dla członków WOPR.


Zawodowe

 • Ratownik Wodny Pływalni – uprawniony jest do samodzielnej pracy i kierowania zespołem ratowników na pływalniach otwartych i krytych.
 • Ratownik Wodny Śródlądowy – uprawniony jest do samodzielnej pracy i kierowania zespołem ratowników na kąpieliskach śródlądowych.
 • Ratownik Wodny Morski – uprawniony jest do samodzielnej pracy i kierowania zespołem ratowników na kąpieliskach morskich
 • Starszy Ratownik Wodny – jest to najwyższy stopień ratowniczy. Jednym z wymagań jest posiadanie wszystkich stopni zawodowych.


Instruktorskie

 • Młodszy Instruktor WOPR- uprawniony do pracy w ratownictwie oraz do asystowania przy prowadzeniu kursów szkoleniowych do stopnia Ratownika Wodnego włącznie.
 • Instruktor WOPR – wymagany stopień ratowniczy Starszego Ratownika Wodnego. Uprawniony do pracy w ratownictwie oraz do prowadzenia kursów szkoleniowych do stopnia Starszego Ratownika Wodnego włącznie.
 • Instruktor-Wykładowca WOPR – uprawniony do pracy w ratownictwie oraz do prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni.Minimalne normy zatrudnienia ratowników wodnych

Ustala się następujące minimalne normy zatrudnienia ratowników

   1. w kąpieliskach śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik od strony lądu i jeden ratownik od strony lustra wody
   2. na pływalniach dysponujących nieckami o długości do 25 m – jeden ratownik
   3. na pływalniach dysponujących nieckami o długości 25-50 m – dwóch ratowników
   4. na pływalniach dysponujących nieckami o długości powyżej 50 m – trzech ratowników
   5. w kąpieliskach nadmorskich – trzyosobowe zespoły ratowników na każde 100 m linii brzegowej.

Obowiązujące kolory flag informacyjnych

   1. flaga biała – kąpiel dozwolona
   2. flaga czerwona – zakaz kąpieli

Warunki wywieszania flagi czerwonej

 • temperatura wody wynosi poniżej 14 °C
 • widoczność jest ograniczona do 50 m
 • szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta
 • występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi grzywami.
 • występują silne prądy wsteczne.


Podstawowe obowiązki ratownika

 1. stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
 2. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.
 3. kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać.
 4. wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych.
 5. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy.
 6. reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pływalni.
 7. wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych).
 8. codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby – przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności.
 9. oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek.
 10.  bieżące prowadzenie dziennika pracy.


Ślubowanie Ratownika WOPR
Rota ślubowania ratownika WOPR ustalona uchwałą Zarządu Głównego 4 grudnia 2005[4]:
Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki: rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.

Treść Przyrzeczenia Ratownika WOPR sprzed 2005:
Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło "niebieski krzyż i złotą kotwicę" – przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne. Dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy zależne może być życie ludzkie.

Ważniejsze daty z historii ratownictwa wodnego

 • 1767 W Amsterdamie powstaje pierwsze Towarzystwo Ratowania Tonących.
 • 1898 W Kaliszu powstaje Cesarskie Towarzystwo Ratowania Tonących.
 • 1910 Międzynarodowa Federacja Ratownictwa FIS.
 • 20.04.1925 Komisja Ratownictwa przy PZP.
 • 1959 Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa przy PZP.
 • 11.04.1962 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 • 27.05.1962 Powstaje Komisja Organizacyjna WOPR w Gdańsku.
 • 06.11.1965 I Sejmik WOPR w Poznaniu.
 • 09.10.1967 Rejestracja Statutu WOPR.
 • 10.1967 Gdańska Komisja WOPR z połączenia Komisji Ratownictwa przy PZP oraz Komisji Organizacyjnej WOPR przy WKKFiT w Gdańsku.
 • 20.04.1969 I Zjazd Krajowy
 • 11.1969 I Zjazd Wojewódzki – Jan Zbytniewski
 • 22.05.1971 Rejestracja Statutu Gdańskiego
 • 18.03.1973 II Zjazd Wojewódzki – Wojciech Bobiński
 • 19.01.1974 I Kursokonferencja Ratowników w Gdańsku
 • 23.04.1974 Komisja ds. Koordynacji Drużyn WOPR
 • 29.12.1974 Prezydium ZW – prezes Zbigniew Witkiewicz
 • 01.01.1975 WOPR przejmuje karty pływackie
 • 18.12.1977 III Zjazd Wojewódzki w Gdańsku – Stanisław Knoff
 • 04.1977 Wprowadzono patenty kierowników drużyn
 • 18.02.1979 Powstanie WOPR w Słupsku
 • 30.12.1991 VI Zjazd Wojewódzki w Gdańsku
 • 19.04.1998 100-lecie ratownictwa wodnego w Polsce
 • 07.02.1999 VIII Zjazd Pomorskiego WOPR w Gdańsku
 • 06.10.2000 I Kursokonferencja Instruktorów WOPR w Rowach
 • 05.04.2002 Obchody 40-lecia WOPR w Gdańsku

 

za: ratwonictwo wodne

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.