ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje

Mariusz Siwko
21.05.2015

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych
organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje
ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom
górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
(Dz. U. z dnia 22 listopada 2002 r.)


Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień
specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunki ich wykonywania przez inne
organizacje ratownicze oraz rodzaj i wysokość świadczeń przysługujących w związku
z udziałem w akcji ratowniczej.
§ 2. Specjalistycznymi organizacjami ratowniczymi są:
1) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu
ogólnokrajowym, zwane dalej "GOPR";
2) Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w zakresie ratownictwa górskiego
na obszarze Tatr i pasma Gubałowsko-Spiskiego, zwane dalej "TOPR";
3) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu
ogólnokrajowym, zwane dalej "WOPR".
§ 3. 1. Organizacje specjalistyczne są obowiązane i uprawnione do:
1) organizowania pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielania pomocy przedmedycznej;
2) organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby ratowniczej;
3) ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa;
4) nadawania stopni ratowniczych oraz określania uprawnień do prowadzenia działań
ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji;
5) programowania i prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa
osób;
6) stwierdzania zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania.
2. Organizacje specjalistyczne oraz ich upoważnieni przedstawiciele mają ponadto
prawo występowania do:
1) kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji
i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń,
o których mowa w ust. 1 pkt 6, lub o wstrzymanie eksploatacji; wniosek przedstawiony
ustnie potwierdza się na piśmie w terminie 3 dni od jego zgłoszenia;
2) organów administracji samorządowej oraz, stosownie do właściwości, do dyrektora parku
narodowego o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji
albo zamknięcie obiektów lub urządzeń, jak też określonych obszarów.
§ 4. 1. GOPR i TOPR są ponadto obowiązane i uprawnione do:
1) nadawania stopni instruktorskich;
2) kontroli przestrzegania przez osoby przebywające w górach warunków bezpieczeństwa;
3) ogłaszania stopni zagrożenia lawinowego oraz innych stanów zagrożeń na swoim terenie
działania;
4) prowadzenia działalności informacyjnej oraz instruktażowej w zakresie bezpieczeństwa
w górach na swoim terenie działania.
2. GOPR i TOPR oraz ich upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni również
do występowania do organów samorządu terytorialnego o zamknięcie obszaru
powietrznego do uprawiania sportów lotniczych w wypadkach stanowiących zagrożenie
dla osób, funkcjonowania urządzeń i prowadzonych tam akcji ratunkowych i szkoleń.
3. W wyjątkowych wypadkach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia osób,
GOPR lub TOPR może zażądać od organizatorów i kierowników, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1, zaniechania imprezy, zaniechania wyjścia w góry bądź zamknięcia
obiektu lub urządzenia.
4. Kierownik jednostki GOPR lub TOPR, na której terenie działania dokonano
czynności określonej w ust. 3, z czynności tej sporządza protokół.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem, jest przedstawiany
bezzwłocznie właściwemu organowi administracji samorządowej oraz organizatorom
imprez i kierownikom, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
§ 5. 1. Ratownikom górskim biorącym udział w działaniach ratowniczych przysługuje
świadczenie pieniężne w wysokości diety z tytułu podróży służbowych pracowników
na terenie kraju za każdą rozpoczętą godzinę działań.
2. W przypadku działań ratowniczych, o których mowa w ust. 1, trwających
ponad 8 godzin, ratownikom górskim przysługuje ponadto wyżywienie.
3. Ratownikom wodnym biorącym udział w działaniach ratowniczych przysługuje
świadczenie pieniężne w wysokości połowy diety z tytułu podróży służbowych
pracowników na terenie kraju za każdą rozpoczętą godzinę działań.
§ 6. 1. Inne niż GOPR, TOPR lub WOPR organizacje ratownicze mogą wykonywać
obowiązki i uprawnienia tych organizacji za zgodą ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, jeżeli:
1) obszar, na którym ma być prowadzona działalność ratownicza, nie jest wystarczająco
zabezpieczony przez stowarzyszenia wymienione w § 2 albo stowarzyszenia te nie są
w stanie go zabezpieczyć;
2) posiadają kadrę ratowników z uprawnieniami specjalistycznymi zweryfikowanymi
przez organizacje wymienione w § 2;
3) posiadają siedzibę, własny sprzęt specjalistyczny, środki transportu i łączności;
4) wskażą źródła finansowania planowanej działalności;
5) przedstawią opinię co do celowości wykonywania obowiązków i uprawnień właściwego
wojewody i organu administracji samorządowej, a w przypadku prowadzenia działalności
na obszarze parku narodowego - ponadto opinię dyrektora parku.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić w drodze decyzji zgodę
na wykonywanie obowiązków i uprawnień ratowniczych przez inną niż GOPR, TOPR
lub WOPR organizację ratowniczą - na wniosek tej organizacji - po zasięgnięciu opinii
właściwej specjalistycznej organizacji ratowniczej.
§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji
ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym
(Dz. U. Nr 47, poz. 303).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej -
sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.